1. Category ကိုဖျက်ရန် menu list မှ categories ကိုနှိပ်ပါ။
2.ဖျက်လိုသော category ကိုရွေးပါ။3.Delete ကိုနှိပ်ပါ။အောက်ပါ link တွင်PDF file အနေဖြစ်Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Download here.