1. "အ ကောင့်ဖွင့်ရန် "ကိုနှိပ်ပါ။2. လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုဖြည့်ပါ။
3. အချက်အလက်များဖြည့်ပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။
4.SMSပေးပိုသော ကိန်း၄ လုံးကိုထည့်ပြီး "အတည်ပြုသည်" ကိုနှိပ်ပါ။5. Done ကိုနှိပ်ပါ။ POS registration ပြုလုပ်ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီ။ 


6.SMS တွင်ပါဝင်သော အချက်အလတ်မျာအတိုင်:ဖြည့်ပြီး Piti POS ကို 


စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။